Select Page
Cách sử dụng PuTTy để vào server bằng SSH

Cách sử dụng PuTTy để vào server bằng SSH

Hướng dẫn này giúp bạn kết nối với tài khoản đăng nhập Server/VPS của bạn thông qua SSH bằng phần mềm PuTTY. Sau đó, bạn cần đăng nhập vào cPanel của mình -> SSH / Shell Access và tạo một cặp khóa SSH (Private Key như hình dưới). Sau đó, tạo một file có tên...
Cách liệt kê File & Folder bằng SSH

Cách liệt kê File & Folder bằng SSH

Để liệt kê tất cả các tệp và thư mục bằng ứng dụng SSH, bạn cần sử dụng lệnh ls. Khi sử dụng lệnh một mình (không có đối số), màn hình output sẽ hiển thị tất cả các tập tin và thư mục mà không cần thêm các định dạng hoặc thông tin bổ sung khác. ls user@servername...