Select Page

Để liệt kê tất cả các tệp và thư mục bằng ứng dụng SSH, bạn cần sử dụng lệnh ls.

Khi sử dụng lệnh một mình (không có đối số), màn hình output sẽ hiển thị tất cả các tập tin và thư mục mà không cần thêm các định dạng hoặc thông tin bổ sung khác.

ls

user@servername [~/path/to/current/folder]# ls
./ ../ 1.txt image.png test test123.txt

Để xem thêm thông tin về các file (như permissions, ownership, last modified date, v.v.) và đồng thời liệt kê các tệp và thư mục, bạn sẽ cần cung cấp thêm đối số cho câu lệnh này. Các đối số phổ biến nhất là:

ls -a

Lệnh trên liệt kê tất cả các tệp và thư mục bao gồm các tệp và thư mục ẩn (bắt đầu bằng dấu chấm).

ls -R

Lệnh trên liệt kê đệ quy (tức là cũng theo các thư mục con) tất cả các tệp và thư mục trong thư mục hiện tại.

ls -l

Lệnh trên liệt kê tất cả các tệp và thư mục, mỗi tệp trên một dòng riêng biệt và cung cấp thông tin bổ sung về chúng (quyền, quyền sở hữu và ngày sửa đổi). Các đối số, như với hầu hết các lệnh dựa trên Unix, có thể được kết hợp.

ls -alR

sẽ liệt kê tất cả các tệp (ngay cả các tệp ẩn bắt đầu bằng dấu chấm), cung cấp thêm thông tin về chúng và sẽ tiếp tục đệ quy vào mỗi thư mục con.

Mọi thắc mắc xin comment tại bên dưới laughing